فاطمه شهبازی

حوزه تخصصی: مجری
shahbazi_11@yahoo.com

كارشناس رشته روزنامه نگاری و كارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه.

خانم فاطمه شهبازی در حال حاضر مجری برنامه افق روشن، كافه خبر، ببخش هایی از برنامه به زندگی سلام كن و ... هستند.
سوابق كار مطبوعاتی :گزارشگر ماهنامه بین المللی ساخت و ساز ، گزارشگر مجله آموزشی پژوهشی شهرداریها ،دهیاریها و روزنامه نگار مسائل شهری. سوابق رادیویی:آغاز به كار درشبكه رادیویی فرهنگ به عنوان كارشناس خبر در سال 1384. ورود به رادیو سلامت از سال 1388.

دسترسی سریع